آخرین اخبار مدارس


02 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

02 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

01 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

29 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

28 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

28 مهردبستان پسرانه سما 1

28 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

بارش خرد

پوران حاتمی

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

هدیه

اسپنسرجانسون

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

نیروها وگرانش

اینگرام

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

سیر

استفانی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

بارش خرد

پوران حاتمی

روانشناسی

دبستان دخترانه سما 1

شگفتی های بدن

رابرت وینستون

دایرة المعارفها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مهارت های زیستن

هیزل ریچاردسون

روان شناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

کوسه وماهی قرمز

جان گوردون

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

جودی دنیا را نجات می دهد

مگان مک دونالد

داستان تخیلی و ماجرایی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

سوال پس از سوال

جان میلر

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مغزوفرایند یادگیری

پاتریشیاولف

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

رهبری اموزشی برای یادگیری

کارل دی گیلکمن

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

10 نفر برتر

مسابقه: فرهنگی هنری قرآنی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما 2

وانیا سلطانی

سعدی

دبستان دخترانه سما 2

باران نصرت راد

درس فارسی

دبستان دخترانه سما 2

عسل نظری

درس دینی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 1

رضوانه واحدي

1384/08/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

هادي ميرزائي مشتقين

1378/08/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

زهرا محمدي اصل

1379/08/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

اميرمحمد قادري وصال

1381/08/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

خاتون معتمدي

1378/08/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

سارا تقي زاده

1377/08/03

دبستان پسرانه سما 1

ساتيار حسين زاده

1386/08/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

سوگند نظري

1378/08/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

پارسا سكوتي

1381/08/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

امير رزاق زاده

1378/08/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

آتنا يونسي سيسي

1379/08/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

هليا عباسي

1380/08/04

دبستان پسرانه سما 1

آرشام رمضاني دشتميان

1383/08/04

دبستان پسرانه سما 1

آيدين قلعه يي

1383/08/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

حميد سليماني

1381/08/07

دبستان پسرانه سما 2

محمدامين كياني

1387/08/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

مهرنوش تحويلداري لنگرودي

1379/08/07

دبستان دخترانه سما 2

غزال محققي

1386/08/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمدمهدي ذوالفقاري

1380/08/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

آيلار مصطفايي

1382/08/07