پرتال مدارس سما واحد تهران


.لطفا جهت ورود به مدارس ویا بخش مجتمع (مرکز آموزشی و فرهنگی سما) بر روی تصویر بالای عنوان کلیلک نمائید مدارس سما تهران


دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 3

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

حوزه معاونت