آخرین اخبار مدارس


28 دیدبستان دخترانه سما 1

26 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

26 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

26 دیدبستان دخترانه سما 1

26 دیدبستان دخترانه سما 1

26 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

26 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

24 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

19 بهمندبستان پسرانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

انرژی هسته ای

هیزل ریچاردسون

اتم و شکاف اتم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

انگیزه ویادگیری

عباس شکوری شالدهی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

الیور تویست

چارلز دیکنز

داستان های کلاسیک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

شیمی

س.کوری

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

عوامل موفقیت در تحصیل

مرتضی نظری

چگونه می توان در تحصیل موفق شد؟

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

بارش خرد

پوران حاتمی

روانشناسی

دبستان دخترانه سما 1

شگفتی های بدن

رابرت وینستون

دایرة المعارفها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

تاانقلاب مهدی عج

مهدی نوری

دینی

دبستان دخترانه سما 1

چرا و چگونه

دایرة المعارفها

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

آرتمیس فاول و انتقام اپال (جلد چهارم)

ااین کالفر

داستانی - تخیلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

طبیعت در حرکت

مهدی قهرمانی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

ان سوی دنیا را بنگر

مهدی مراد حاصل

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

پگاه شریفیان

مسابقه: هوا فضا(راکت آبی)

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

سبا محمدیان

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دانشور

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

ساغر حسنعلی

مسابقه: کلایدر ملی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مهرناز ارمیان

مسابقه: مسابقات بدمینتون سازمان سما و راه یابی به مسابقات

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

سیده درسا موسوی

مسابقه: راکت آبی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

آیناز موحد

مسابقه: مسابقات نروساینس

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

عبدی

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 1

آرینا دمکری

مسابقه: هندبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

حدیث محمدی نیکخواه

مسابقه: نوازندگی قانون

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 1

مبینا عسگری

مسابقه: هندبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

لطیفی

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما 2

کمند دنیا گرد

ریاضی

دبستان دخترانه سما 2

باران نصرت راد

درس فارسی

دبستان دخترانه سما 2

وانیا سلطانی

سعدی

دبستان دخترانه سما 2

کمند دنیا گرد

معرفی کسر (جمع وتفریق)

دبستان دخترانه سما 2

عسل نظری

درس دینی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

كيميا خاشع

1380/10/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

عرفان نيكوپور

1377/10/24

دبستان پسرانه سما 1

رادين خاكسار

1389/10/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

ياسمين انگجي

1381/10/28

دبستان پسرانه سما 2

ميراميرمحمد غميلوئي

1387/10/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

مانلي ميرقاسمي

1381/10/25

دبستان پسرانه سما 1

ايليا ولدخاني

1383/10/23

دبستان دخترانه سما 1

كيميا باباخاني سنگري

1384/10/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

ارشيا باقري

1380/10/24

دبستان دخترانه سما 1

سارينا سروش

1384/10/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

سينا صادقي درزي محله

1378/10/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

پارسا اميدواري

1382/10/28

دبستان پسرانه سما 1

آرش منصوركيائي

1386/10/26

دبستان پسرانه سما 1

آرتين نادري

1388/10/26

دبستان پسرانه سما 2

علي اكبر

1389/10/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

پارسا قلي پور

1381/10/30

دبستان پسرانه سما 1

ايليا قراگوزلو فرد

1385/10/26

دبستان پسرانه سما 2

ميراميرمحمد غميلوئي

1387/10/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

شكوفه روحانيان

1378/10/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

معين مهارتي

1377/10/24