آخرین اخبار مدارس


03 مهردبستان دخترانه سما 2

03 مهردبستان دخترانه سما 2

02 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

02 مهردبستان دخترانه سما 1

02 مهردبستان دخترانه سما 1

02 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

02 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

02 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

بارش خرد

پوران حاتمی

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

انگیزه ویادگیری

عباس شکوری شالدهی

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

برادر عقاب، خواهر آسمان

سوزان جفرز

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

تلنگری به ذهن

راجرفون اک

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

بارش خرد

پوران حاتمی

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

عذرخواهی یک دقیقه ای

کن بلانچارد

علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما اندیشه

هفده اصل کار تیمی

جان ماکس ول

گروه های کار

دبستان دخترانه سما 1

چرا و چگونه

دایرة المعارفها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مبانی زیست سلولی

سید علی حسینی تهرانی

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

آرش کمانگیر

نیره تقوی

داستان ایرانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

علوم ترسناک - انرژی های مرگبار

نیک آرنولد

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

شاه طهماسب

رالف کانلی

تاریخی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 2

دينا قاسمي پيربلوطي

1387/07/07

دبستان دخترانه سما 1

النا عبدالحسين دوخت

1389/07/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

ركسانا جزايري

1380/07/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مهسا قهرماني

1382/07/08

دبستان پسرانه سما 1

ماني قاسمي متانكلائي

1388/07/01

دبستان پسرانه سما 1

محمدصالح زماني كسبي

1390/07/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

پرنيان شيخ حسني

1381/07/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

سارا محمدنژادعالي

1382/07/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مهرانا اينانلو

1384/07/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

نازنين سادات طباطبائي فرد

1381/07/04

دبستان پسرانه سما 1

آرين رحماني

1387/07/06

دبستان دخترانه سما 1

بنيتا قلي سبزآبادي

1389/07/07

دبستان پسرانه سما 3

علي اللهياري

1390/07/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

الناز حاتمي تاجيك

1380/07/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

سماء محمدوندقوجه بيگلو

1384/07/07

دبستان دخترانه سما 1

آرشيدا فراهاني

1389/07/07

دبستان دخترانه سما 2

تينا قاسمي پيربلوطي

1387/07/07

دبستان دخترانه سما 2

سيده نيكا رضوي فرد

1388/07/06

دبستان دخترانه سما 1

بهارفاطمه واعظ ليواري

1388/07/08